QualityConsulting professional

Àrees organizatives

CADE CONSULTORS és un despatx integrat per professionals de l'assessorament i la consultoria, amb formació econòmica i jurídica. Va néixer a Terrassa per donar resposta a les necessitats de les empreses, les entitats públiques, les famílies emprenedores i les persones. CADE CONSULTORS assumeix com a propis els objectius i els interessos dels clients, prestant-los una atenció personalitzada, i aplicant els nostres coneixements amb agilitat i imaginació, des d'una perspectiva externa i independent.

Una sòlida trajectòria empresarial avala el compromís dels socis, que han creat una plataforma multidisciplinar preparada per afrontar qualsevol repte que avui s'imposi l'empresa. La incorporació de nous professionals de l'assessorament i la consultoria reforça i dinamitza els àmbits d'actuació del despatx. D'aquesta forma s'ha construït una estructura de serveis completa i àgil que s'adapta perfectament a qualsevol activitat de l'empresa. Tant aporta solucions a problemes específics, com proporciona un assessorament estable i continuat en el temps.

El nostre despatx fonamenta la seva organització en el factor humà i basa el sistema de treball en la creació d'equips que s'integren en les empreses, des dels nivells operatius fins a la direcció general i la propietat. Això és possible gràcies a l'esforç, constància i tenacitat per assolir els més alts nivells de formació i coneixements. CADE CONSULTORS és, doncs, el resultat d'una manera d'entendre i de viure el món empresarial, en especial el de l'empresa familiar. Som assessors i consultors que ajudem a les empreses a ser més competitives, rendibles i fortes. La confiança és el nostre valor afegit; i la professionalitat, la nostra eina de treball.

CADE CONSULTORS està  dividida en diferents àrees organitzatives:

ASSESSORAMENT FISCAL

 • Disseny de l'estructura comptable.
 • Seguiment sistemàtic del procés comptable.
 • Serveis de comptabilització i mecanització.
 • Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
 • Planificació fiscal a curt termini.
 • Liquidació d'impostos: renda, societats, successions, etc.
 • Confecció de Comptes Anuals.
 • Assessorament i assistència a inspeccions.
 • Formalització i seguiment de recursos tributaris.
 • Manteniment de formalitats mercantils.
 • Documentació d’operacions vinculades (Master file i Country file).

ASSESSORAMENT JURÍDIC

 • Civil i Família: processos judicials i extrajudicials en matèria d’herències, divorcis, contractes de compravenda, lloguer
 • Financer: reclamacions a entitats bancàries de swaps, deutes subordinats, participacions preferents i altres productes bancaris.
 • Mercantil: constitucions societats, gestió societària, reestructuració empresarial, apoderaments.
 • Contenciós-Administratiu: processos administratius i tributaris davant les Administracions.
 • Concursal:  liquidacions d’empreses.
 • Laboral: procediments judicials en matèria laboral i de la seguretat social.
 • Penal: delictes societaris.
 • Redacció de dictàmens.
 • Assessorament i assistència jurídica en negociacions i transaccions.
 • Direcció i seguiment d'assumptes judicials.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Gestió de nomines, contractació i seguretat social.
 • Assessorament laboral integral a empreses i particulars.
 • Negociació i resolució de conflictes laborals.
 • Procediments de reestructuració de RRHH.
 • Assistència Inspeccions de treball.
 • Contractes Alta Direcció.
 • Autònoms i emprenedors.
 • Pensions de seguretat social.
 • Procediments judicials en l'ambit laboral.

CONSULTORIA ESTRATÈGICA

 • Planificació estratègica.
 • Plans de creació d’empreses, de viabilitat i de reestructuració.
 • Plans estratègics de internacionalització de l’empresa.
 • Disseny i creació de franquicies.
 • Planificació jurídica-fiscal a llarg termini.
 • Disseny d'estructures organitzatives.
 • Diagnosi global i/o funcional.
 • Assessorament i mediació en negociacions i transaccions.
 • Planificació de la successió d’empreses familiars.
 • Compra i venda de empreses. Recerca de nous socis i partícips.

CONSULTORIA DE MÀRQUETING

 • Anàlisi de la posició competitiva.
 • Estudis de mercat.
 • Plans de màrqueting (comunicació, comercial, distribució, preus, ...).
 • Posicionament del producte.
 • Dinamització de l’organització comercial.
 • Disseny i manteniment de quadres de comandament de l’àrea comercial.
 • Utilització de les noves tecnologies a nivell de comunicació i comercialització.

MEDIACIÓ

 • Intervencions de mediació en conflictes (personals, familiars, empreses, institucions públiques, etc.).
 • Assessorament i consultoria:
  - Diagnosi i anàlisi de situacions de conflicte.
  - Disseny d'estratègies de resolució (mediació, conciliació, facilitació, etc.).
  - Assessorament i suport en processos de negociació.
  - Disseny i implementació de serveis de mediació.
 • Dinamització de pactes i protocols.
 • Formació de tècnics en mediació.
 • Planificació de la successió a empreses familiars.

CONSULTORIA DE SERVEIS INFORMÀTICS

 • Diagnosi dels sistemes informàtics.
 • Implantació de programes de comptabilitat.
 • Disseny de fluxos d'informació i circuits administratius.
 • Disseny, execució i implantació de programes fets a mida.
 • Implantació de software de BUSINESS INTELLIGENCE.
 • Reporting financer i econòmic en dispositius mòbils
 • Gestió documental i factura electrònica.
 • Serveis Web.
 • Gestió del tràfic de vehicles i flotes amb pilot automàtic.
 • Localització i comunicacions mòbils.

CONSULTORIA FINANCERA

 • Diagnosi de la situació financera.
 • Planificació financera.
 • Operacions de refinançament.
 • Assessorament i assistència en operacions bancàries.
 • Gestió de tresoreria.
 • Auditoria de l'operativa empresa-banca.
 • Assessorament de gestió de patrimonis.
 • Due Diligence.
 • Auditoria de comptes.
 • Tramitació de subvencions.
 • Obtenció de Classificacions Empresarials per contractar amb l'Administració.

CONSULTORIA D’ORGANITZACIÓ I QUALITAT

 • Diagnosi de l’organització i dels sistemes de qualitat.
 • Planificació de l’organització i de la gestió de la qualitat.
 • Assessorament per a la implantació de la norma ISO 9001:2000.
 • Accions de detecció i millora de malbarataments.
 • Formació de monitors de millora contínua.