QualityConsulting professional

Àrees organizatives

CADE CONSULTORS està organitzat en diferents àrees:

ASSESSORAMENT FISCAL

 • Disseny de l'estructura comptable.
 • Seguiment sistemàtic del procés comptable.
 • Serveis de comptabilització i mecanització.
 • Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
 • Planificació fiscal a curt termini.
 • Liquidació d'impostos: renda, societats, successions, etc.
 • Confecció de Comptes Anuals.
 • Assessorament i assistència a inspeccions.
 • Formalització i seguiment de recursos tributaris.
 • Manteniment de formalitats mercantils.
 • Documentació d’operacions vinculades (Màster file i Country file).

ASSESSORAMENT JURÍDIC

 • Mercantil: contractació, constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial.
 • Civil: contractació i negociacions extrajudicials d’operacions de compravenda, arrendaments, transaccions per reclamacions de deute; processos judicials en matèria civil (reclamacions de quantitats, de drets hereditaris, desnonaments, responsabilitats de socis i administradors, incompliments de contractes, competència deslleial, swaps, deutes subordinats, participacions preferents, clàusules sòl, multidivises  i altres productes bancaris).
 • Família: separacions, divorcis i ruptures de parella per la via del mutu acord o contenciosa; tramitació d’herències; incapacitacions i institucions tutelars.
 • Contenciós-Administratiu: processos administratius i tributaris davant les Administracions i davant la via judicial.
 • Concursal:  liquidacions d’empreses.
 • Penal: delictes societaris i econòmics.

ASSESSORAMENT LABORAL

 • Gestió de nòmines, contractació i seguretat social.
 • Assessorament laboral integral a empreses i particulars.
 • Negociació i resolució de conflictes laborals.
 • Defensa judicial acomiadaments i altres litigis laborals.
 • Procediments de reestructuració de RRHH.
 • Assistència a Inspeccions de treball.
 • Contractes d’Alta Direcció.
 • Autònoms i emprenedors.
 • Pensions de seguretat social.

MEDIACIÓ

 • Intervencions de mediació en conflictes (personals, familiars, empreses, institucions públiques, etc.).
 • Assessorament i consultoria:
  • Diagnosi i anàlisi de situacions de conflicte.
  • Disseny d'estratègies de resolució (mediació, conciliació, facilitació, etc.).
  • Assessorament i suport en processos de negociació.
  • Disseny i implementació de serveis de mediació.
 • Dinamització de pactes i protocols.
 • Formació de tècnics en mediació.
 • Planificació de la successió a empreses familiars.

CONSULTORIA FINANCERA

 • Diagnosi de la situació financera.
 • Planificació financera.
 • Operacions de refinançament.
 • Assessorament i assistència en operacions bancàries.
 • Gestió de tresoreria.
 • Auditoria de l'operativa empresa-banca.
 • Assessorament de gestió de patrimonis.
 • Due Diligence.
 • Auditoria de comptes.
 • Tramitació de subvencions.
 • Obtenció de Classificacions Empresarials per contractar amb l'Administració.

CONSULTORIA ESTRATÈGICA

 • Planificació estratègica.
 • Plans de creació d’empreses, de viabilitat i de reestructuració..
 • Planificació jurídica-fiscal a llarg termini.
 • Disseny d'estructures organitzatives i holdings.
 • Diagnosi global i/o funcional.
 • Assessorament i representació en negociacions i transaccions.
 • Planificació de la successió d’empreses familiars.
 • Compra i venda d’empreses. Recerca de nous socis i partícips.