Saltar al contingut
logo de CADE Consultors

Àrees organizatives

Assessorament Fiscal

Disseny de l'estructura comptable.
Seguiment sistemàtic del procés comptable.
Serveis de comptabilització i mecanització.
Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
Planificació fiscal a curt termini.
Liquidació d'impostos: renda, societats, successions, etc.
Confecció de Comptes Anuals.
Assessorament i assistència a inspeccions.
Formalització i seguiment de recursos tributaris.
Manteniment de formalitats mercantils.
Documentació d’operacions vinculades (Màster file i Country file).

Assessorament Jurídic

Mercantil: contractació, constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial/ operacions societàries, liquidacions i dissolucions societàries.
Realització de gestions davant del Registre Mercantil
Civil extrajudicial: contractació i negociacions extrajudicials d’operacions de compravenda, arrendaments, transaccions per reclamacions de deute
Civil processal; processos judicials en matèria civil (reclamacions de quantitats, de drets hereditaris, desnonaments, responsabilitats de socis i administradors, incompliments de contractes, competència deslleial, deutes subordinats, participacions preferents, clàusules sòl, multidivises i altres productes bancaris).
Família: separacions, divorcis i ruptures de parella per la via del mutu acord o contenciosa; tramitació d’herències; incapacitacions i institucions tutelars.
Contenciós-Administratiu: processos administratius i tributaris davant les Administracions i davant la via judicial.
Concursal: liquidacions d’empreses.
Penal: delictes societaris i econòmics.

Assessorament Laboral

Gestió de nòmines, contractació i seguretat social.
Assessorament laboral integral a empreses i particulars.
Negociació i resolució de conflictes laborals.
Defensa judicial acomiadaments i altres litigis laborals.
Procediments de reestructuració de RRHH.
Assistència a Inspeccions de treball.
Contractes d’Alta Direcció.
Autònoms i emprenedors.
Pensions de seguretat social.

Mediació

Intervencions de mediació en conflictes (personals, familiars, empreses, institucions públiques, etc.).
Diagnosi i anàlisi de situacions de conflicte.
Disseny d'estratègies de resolució (mediació, conciliació, facilitació, etc.).
Assessorament i suport en processos de negociació.
Disseny i implementació de serveis de mediació.
Dinamització de pactes i protocols.
Formació de tècnics en mediació.
Planificació de la successió a empreses familiars.

Consultoria Financera i Estratègica

Diagnosi de la situació financera.
Planificació financera i estratègica.
Operacions de refinançament.
Assessorament i assistència en operacions bancàries.
Gestió de tresoreria.
Auditoria de l'operativa empresa-banca.
Assessorament de gestió de patrimonis.
Due Diligence.
Auditoria de comptes.
Tramitació de subvencions.
Obtenció de Classificacions Empresarials per contractar amb l'Administració.
Plans de creació d’empreses, de viabilitat i de reestructuració.
Planificació jurídica-fiscal a llarg termini.
Disseny d'estructures organitzatives i holdings.
Assessorament i representació en negociacions i transaccions.
Planificació de la successió d’empreses familiars.
Compra i venda d’empreses. Recerca de nous socis i partícips.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram