Saltar al contingut
logo de CADE Consultors

Àrees organizatives

Assessorament Fiscal

Disseny de l'estructura comptable.
Seguiment sistemàtic del procés comptable.
Serveis de comptabilització i mecanització.
Revisions, pre-auditoria i pre-inspeccions.
Planificació fiscal a curt termini.
Liquidació d'impostos: renda, societats, successions, etc.
Confecció de Comptes Anuals.
Assessorament i assistència a inspeccions.
Formalització i seguiment de recursos tributaris.
Manteniment de formalitats mercantils.
Documentació d’operacions vinculades (Màster file i Country file).

Assessorament Jurídic

Mercantil: contractació, constitucions de societats, gestió societària, reestructuració empresarial.
Civil: contractació i negociacions extrajudicials d’operacions de compravenda, arrendaments, transaccions per reclamacions de deute; processos judicials en matèria civil (reclamacions de quantitats, de drets hereditaris, desnonaments, responsabilitats de socis i administradors, incompliments de contractes, competència deslleial, swaps, deutes subordinats, participacions preferents, clàusules sòl, multidivises i altres productes bancaris).
Família: separacions, divorcis i ruptures de parella per la via del mutu acord o contenciosa; tramitació d’herències; incapacitacions i institucions tutelars.
Contenciós-Administratiu: processos administratius i tributaris davant les Administracions i davant la via judicial.
Concursal: liquidacions d’empreses, procediments de segona oportunitat.
Penal: delictes societaris i econòmics.

Assessorament Laboral

Gestió de nòmines, contractació i seguretat social.
Assessorament laboral integral a empreses i particulars.
Negociació i resolució de conflictes laborals.
Defensa judicial acomiadaments i altres litigis laborals.
Procediments de reestructuració de RRHH.
Assistència a Inspeccions de treball.
Contractes d’Alta Direcció.
Autònoms i emprenedors.
Pensions de seguretat social.

Mediació

Intervencions de mediació en conflictes (personals, familiars, empreses, institucions públiques, etc.).
Assessorament i consultoria:
- Diagnosi i anàlisi de situacions de conflicte.
- Disseny d'estratègies de resolució (mediació, conciliació, facilitació, etc.).
- Assessorament i suport en processos de negociació.
- Disseny i implementació de serveis de mediació.
Dinamització de pactes i protocols.
Formació de tècnics en mediació.
Planificació de la successió a empreses familiars.

Consultoria Financera

Diagnosi de la situació financera.
Planificació financera.
Operacions de refinançament.
Assessorament i assistència en operacions bancàries.
Gestió de tresoreria.
Auditoria de l'operativa empresa-banca.
Assessorament de gestió de patrimonis.
Due Diligence.
Auditoria de comptes.
Tramitació de subvencions.
Obtenció de Classificacions Empresarials per contractar amb l'Administració.

Consultoria Estratègica

Planificació estratègica.
Plans de creació d’empreses, de viabilitat i de reestructuració.
Planificació jurídica-fiscal a llarg termini.
Disseny d'estructures organitzatives i holdings.
Diagnosi global i/o funcional.
Disseny d'estructures organitzatives i holdings.
Diagnosi global i/o funcional.
Disseny d'estructures organitzatives i holdings.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram