Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
Algun dubte?
Pots explicar-nos les teves necessitats mitjançant aquest formulari.
Formulari Articles CA

Es pot recuperar la plusvàlua municipal?

21 de març de 2024
CATEGORÍA:

El Tribunal Suprem en una sentència de caràcter revisor i de modificació de la doctrina jurisprudencial ha declarat que es pot recuperar el que es va abonar en concepte de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana [plusvàlua municipal] en transmissions en les quals no va existir increment del valor, fins i tot quan la liquidació sigui ferma.


El passat dia 28 de febrer de 2024, la Secció Segona de la Sala Tercera del Tribunal Suprem en una sentència de caràcter revisor i de modificació de la doctrina jurisprudencial ha declarat que es pot recuperar el que es va abonar en concepte de l'Impost sobre l'Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) en transmissions (la majoria compravendes) en les quals no va existir increment del valor, fins i tot quan la liquidació sigui ferma.

 

El Tribunal Constitucional, en la seva sentència 59/2017 d'11 de maig, va declarar inconstitucional determinades normes de la regulació de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, per que gravava inexistències d'increment del valor dels terrenys.

 

La doctrina jurisprudencial fins ara havia vingut considerant que aquesta declaració d'inconstitucionalitat, pels termes parcials i condicionats en què es va realitzar, no podia afectar els actes de liquidació ferms i consentits. Per tant, va tancar la porta a totes les liquidacions emeses per l'administració que no s'haguessin recorregut en el termini d'un mes des de la notificació de les mateixes.

 

El Suprem ara assenyala en la mencionada sentència que es pot acudir a la revisió d'ofici i sol·licitar dels Ajuntaments la devolució de l'import pagat per tals liquidacions, amb els interessos corresponents sempre i quan el motiu sigui que no hi va haver guany perquè està imposant una càrrega tributària a la fictícia manifestació de capacitat econòmica sotmetent a gravamen transmissions d'immobles en les que no va existir un increment de valor dels terrenys, vulnerant el principi de capacitat econòmica i prohibició de confiscatorietat que proclama l'article 31.1 de la CE.

 

La mateixa sentència estableix el procediment i manifesta que les liquidacions fermes poden ser objecte de revisió d'ofici mitjançant el procediment establert a l'article 217 de la Llei General Tributària, en aplicació de l'apartat g) de l'apartat 1, en relació al que disposen els articles 161.1 i 164.1c i excloent aquells que ja hagin anat a un procediment judicial i hagi força de cosa jutjada.

 

Aquest procediment anomenat de declaració de nul·litat de ple dret i que el pot instar l'obligat tributari no estarà exempt de dificultats, però cal pensar que ja sigui en via administrativa o posteriorment, judicial, ha de comportar en aplicació la doctrina establerta pel Tribunal Suprem, la declaració de nul·litat de la liquidació i la devolució dels imports abonats per aquest impost.

 

Si és el del vostre interès, podem valorar el vostre cas en concret i revisar les liquidacions de IIVTNU en aquelles situacions en les que no hagi existit increment del valor del terreny entre la data d'adquisició i la de transmissió.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram