Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
Algun dubte?
Pots explicar-nos les teves necessitats mitjançant aquest formulari.
Formulari Articles CA

Quines obligacions han de complir totes les empreses en cas d’inspecció?

1 de maig de 2024
CATEGORÍA:

Tota empresa, amb independència del nombre de treballadors i treballadores, ha de complir una sèrie d'obligacions que han d'estar cobertes i al dia en cas d'inspecció.


Obligacions que tota empresa ha de complir amb independència del nombre de treballadors i treballadores:

 • Calendari Laboral anual exposat en un lloc visible a cadascun dels centres de treball.

 

 • Control del registre horari dels treballadors i treballadores on es reflecteixi, com a mínim:

                      - Dies de treball.

                      - Hora d'inici i fi de la jornada laboral.

                      - Sumatori mensual amb el total d'hores treballades.

                     - Signatura del treballador o treballadora.

 

 • Protocol de desconnexió digital per als empleats i empleades quan estiguin fora de l'horari laboral.

 

 • Prevenció de riscos laborals per vetllar per la seguretat dels empleats i les empleades.

 

 • Oferiment de reconeixement mèdic a tota la plantilla de l'empresa. Aquelles empreses que tinguin activitats de risc (construcció, transport, etc...) és obligatori fer la revisió mèdica a tots els treballadors i treballadores.

 

 • Protocol d'Assetjament per prevenir i saber tractar l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral.

 

 • Registre salarial amb valors mitjans de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials; desagregat per sexes i distribuït per grups i categories professionals o llocs de treball igual o del mateix valor.

 

 • Protecció de dades per comprovar si l'empresa compleix les normatives de protecció de dades personals.

 

 • Acord de Teletreball on s'especifiquin totes les condicions relacionades amb aquesta modalitat si és que es té instaurada.

 

Obligacions que tota empresa ha de complir en cas de no tenir cap treballador:

 • Protecció de dades per comprovar si l'empresa compleix les normatives de protecció de dades personals.

 

 • Prevenció de riscos laborals per vetllar per la seguretat en totes aquelles activitats que hi hagi relació de contracta o subcontracta, fent una coordinació de l'activitat preventiva amb les altres empreses existents en el lloc de treball.

 

L'incompliment d’alguna de les obligacions  empresarials pot donar lloc a sancions econòmiques, responsabilitats administratives, civils  i penals.

Les sancions econòmiques poden oscil·lar,  en funció de la gravetat de la infracció, entre 600€ i més de 800.000€.

 

Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb el nostre departament LABORAL  trucant al  93 788 79 50  o enviant un correu electrònic a l’adreça  suportlaboral@cadeconsultors.com

 

CADE CONSULTORS

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram