Saltar al contingut
logo de CADE Consultors
Algun dubte?
Pots explicar-nos les teves necessitats mitjançant aquest formulari.
Formulari Articles CA

La limitació dels preus del lloguer a Catalunya.

20 de març de 2024
CATEGORÍA:

La Resolució de 14 de març de 2024, de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Agenda Urbana, que va entrar en vigor el passat 16 de març, ha aprovat el sistema estatal d'índex de preus de referència.


La Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge, que va entrar en vigor el passat 26 de maig de 2023, va introduir limitacions als preus dels arrendaments dels nous contractes d'habitatge per residència permanent que varien en funció de la ubicació de l'habitatge i va definir les Zones de Mercat Residencia Tensat (ZMRT) com aquelles zones on s'ha produït un increment sostingut del preu del lloguer durant els darrers anys, tot considerant com a grans tenidors als arrendadors, persones físiques o jurídiques, titulars de més de 10 immobles d'ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d'ús residencial, excloent garatges i trasters.

La Resolució de 14 de març de 2024, de la Secretaría de Estado de la Vivienda y Agenda Urbana, que va entrar en vigor el passat 16 de març, ha aprovat el sistema estatal d'índex de preus de referència als efectes del que estableix l'article 17.7 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans, segons la redacció donada per la disposició final primera de la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge.

L'índex de referència és un indicador de consulta públic que proporciona una estimació del preu del lloguer d'un habitatge situat en una zona i amb unes característiques determinades. El lloguer no pot superar el preu resultant d'aplicar l'índex a les zones de mercat tensat.

Una altra Resolució de 14 de març de 2024, dictada pel mateix òrgan, ha publicat la relació de zones de mercat residencial tensat que han estat declarades segons el procediment establert a l'article 18 de la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge, en el primer trimestre de 2024.

Catalunya ha estat la primera Comunitat Autònoma en anunciar les zones tensades i 140 municipis han estat considerats Zona de Mercat Residencial Tensat (ZMRT). S'ha rebaixat el llindar per a ser considerat gran tenidor, tot establint que són grans tenidors aquelles persones físiques o jurídiques titulars de 5 o més immobles d'ús residencial en una zona de mercat tensat.

Habitatges situats en ZMRT:

Les mesures de contenció de preus de la Llei pel dret a l'habitatge s'apliquen als habitatges que es trobin en ZMRT.

Les implicacions de la Llei 12/2023, pel dret a l'habitatge,  són diferents en funció de si l'arrendador és o no un gran tenidor.

Si l'arrendador no és un gran tenidor

  • Si l'habitatge ha estat llogat abans, la renda no podrà excedir la del contracte anterior, una vegada aplicada la clàusula d'actualització anual, excepte determinats supòsits en els quals podrà incrementar-se en un màxim del 10%.
  • Si l'habitatge no ha estat llogat abans, s'aplica l'índex de lloguer.

Si l'arrendador és un gran tenidor

  • Si l'habitatge ha estat llogat abans, s'aplica el preu més baix entre:       
    • la renda del contracte anterior actualitzada i
    • el preu aplicable conforme al sistema d'índexs de preus de referència.
  • Si l'habitatge no ha estat llogat, s'aplica l'índex de lloguer.

El límit màxim dels Índexs de referència també s'aplicarà als habitatges que no haguessin estat llogats en els últims 5 anys amb independència que l'arrendador sigui o no gran tenidor.

Habitatges que no estan situats en una ZMRT:

Les mesures de contenció de preus indicades anteriorment no s'apliquen als habitatges que no es trobin en una ZMRT. En conseqüència, la renda en els nous contractes serà lliurement estipulada entre les parts i els índexs de referència tindran caràcter informatiu.

Finalment, la Llei d'Habitatge ha limitat durant l'any 2024 l'import de l'actualització de la renda dels contractes d'arrendament existents al 3%. Aquesta limitació s'aplicarà a tots els habitatges amb independència que estiguin situades o no en una ZMRT. Es preveu que abans del 31 de desembre de 2024 l'Institut Nacional d'Estadística publiqui un índex de referència que substituirà a l'actual Índex de Preus al Consum.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram